Biuro Turystyczne PTTK w Krynicy-Zdroju

Kalendarium

Kalendarium Oddziału PTT i PTTK w Krynicy

 

Rok 1924

 • 18 października założenie Krynickiego Kola Oddziału Nowosądeckiego “Beskid” PTT. Założyciele: prof. Feliks Rapf i 61 członków założycieli w Krynicy. Przewodniczącym został mgr Roman Nitribitt.
 • 19 listopada zatwierdzenie regulaminu Koła przez Zarząd Oddziału. Założenie Sekcji Narciarskiej Koła.

 

Rok 1925

 • Objęcie w dzierżawę leśniarki “Zochna” pod Runkiem. Urządzenie w niej schronu turystycznego.
 • 21 czerwca otwarcie schroniska “Zochna”.
 • 15 marca I Zawody Narciarskie o Mistrzostwo Krynicy (lokalne) zorganizowała Sekcja Narciarska Kola.
 • Jesień: przyjęcie Sekcji Narciarskiej do PZN. Budowa pierwszej, terenowej skoczni narciarskiej.

 

Rok 1926

 • Objęcie znakowania szlaków turystycznych na terytorium Koła. Początek stałych kursów narciarskich.
 • 15 lutego II Krynickie Biegi Narciarskie seniorów.
 • 15 marca Narciarskie Biegi Młodzików.

 

Rok 1927

 • Udział w organizacji Komitetu budowy wielkiej skoczni narciarskiej na Górze Krzyżowej.
 • 12 i 13 lutego III Zawody Narciarskie o Mistrzostwo Krynicy. Przygotowanie do druku przewodnika turystycznego R. Nitribitta i Z. Hetpera.

 

Rok 1928

 • VII Pierwsze Górskie Biegi na przełaj o puchar wędrowny “Beskidu.” w organizacji Koła.
 • Oddanie do druku przewodnika turystycznego.
 • Wniosek Kola i rozpoczęcie akcji budowy toru saneczkowego na Górze Parkowej.

 

Rok 1929

 • Wiosna: Ukończenie druku przewodnika i kolportaż.
 • IV. Walny Zjazd PTT w Krynicy. Podjęcie uchwały o przekształceniu Koła w Krynicki Oddział PTT.
 • 12 maja inauguracja Krynickiego Oddziału PTT. Pierwszym prezesem Oddziału został mgr R. Nitribitt.
 • Mianowanie prezesa Oddziału członkiem Komisji Zdrojowej przez Wojewodę Krakowskiego.
 • Udział Oddziału w Komitecie Budowy Schroniska na Jaworzynie Krynickiej.

 

Rok 1930

 • Akcja odnawiania górskich szlaków turystycznych, przejętych w administracji, głównie w paśmie Jaworzyny.
 • Prezesem Oddziału został dr Wacław Graba-Łęcki, a reprezentację Oddziału w Komisji Zdrojowej pełni nadal mgr B. Nitribitt, wiceprezes.

 

Rok 1931

 • Organizacja pierwszych wycieczek samochodowych do Bardyjowa.
 • Kilka komisji na Jaworzynie Krynickiej dla ustalenia lokalizacji schroniska.
 • Oznakowanie odcinka głównego szlaku zachodnio-beskidzkiego: Krynica – Łabowska Hala, pod kierownictwem prof. Sosnowskiego.

 

Rok 1932

 • Obsługa Rajdu Kolejowo-Narciarskiego, który przybył 26 lutego.
 • Utworzenie Komisji Budowy Schroniska na Jaworzynie Krynickiej.
 • Rozwój przedsiębiorstwa turystyki autobusowej (Pieniny, Tatry, Spisz, Orawa -frekwencja 1932 r. 1000 osób).

 

Rok 1933

 • W ramach ochrony przyrody wniosek i akcja Oddziału w kierunku utworzenia rezerwatu Doliny Czarnego Potoku.
 • Zakup drugiej parceli na Jaworzynie pod budowę schroniska.
 • Utworzenie delegatur Oddziału w Muszynie i Żegiestowie.

 

Rok 1931

 • Utworzenie Komisji Znakowania Szlaków i Komisji Wycieczkowej.
 • Budowa w ciągu całego roku schroniska na Jaworzynie Krynickiej.
 • Założenie w styczniu na Jaworzynie wysokogórskiej stacji meteorologicznej.
 • Spłonęło schronisko „Zochna” pod Runidem.

 

Rok 1935

 • Ostateczne zakończenie budowy i otwarcie schroniska na Jaworzynie Krynickiej.
 • Odnowienie głównego szlaku Beskidu Zachodniego w rejonie Oddziału (Krynica – Jaworzyna – Łabowska Hala).

 

Rok 1936

 • Koniec kadencji i wyjazd prezesa Oddziału dr Graby-Łęckiego.

 

Rok 1937

 • Prezesem Oddziału został inż. Leon Nowotarski. On też objął kierownictwo ukonstytuowanej Komisji budowy drogi jezdnej do schroniska jaworzyńskiego. Wytyczono drogę tę z Czarnego Potoku przez Suchą.
 • Spłacono długi za drzewo na budowę schroniska.
 • Oddział wykonał i rozmieścił kilka map Beskidu Krynickiego i szkice szlaków znakowanych.
 • Wyświetla się przezrocza w kinie.

 

Rok 1938

 • Prowadzi się w ciągu roku budowę drogi na Jaworzynę,

 

Rok 1939

 • Kontynuuje się budowę drogi do schroniska.
 • Prowadzi się przedsiębiorstwo turystyki autobusowej.
 • Wybuch wojny – zawieszenie działalności na cały okres okupacji.

 

Rok 1943

 • Zajęte przez okupanta schronisko na Jaworzynie Krynickiej spłonęło doszczętnie, podpalone przez Niemców.
 • Niewiele zachowało się pamiątek z pierwszych powojennych lat. Trochę dokumentów, fragmenty sprawozdań pisanych ołówkiem na luźnych kartkach, amatorskie, żółknące fotografie. Gdy cały kraj już był wolny w Nowosądecczyźnie nadal rozbrzmiewały wystrzały i płonęły chłopskie zagrody. Linia kolejowa do Krynicy została otwarta dopiero w styczniu 1948 roku. Trudno dzisiaj dokładnie odtworzyć wiele faktów i wydarzeń, zawodzi także pamięć ludzka. W formie zwiędłego kalendarium przypominamy ważniejsze fakty z tamtych lat.

 

Rok 1947

 • Reaktywowano Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krynicy, liczył 29 członków. Pierwszym, powojennym Prezesem został dr Romuald Łuczyński.

 

Rok 1948

 • Ewidencja i ustalanie szlaków turystycznych, projekty częściowej odbudowy zniszczeń, ale brak środków na jakąkolwiek działalność.

 

Rok 1849

 • Grupa działaczy PTT postanawia własnymi siłami, na fundamentach dawnego budynku gospodarczego przy spalonym schronisku na Jaworzynie Krynickiej, uruchomić prowizoryczny schron turystyczny.
 • Zakupiono połemkowski budynek, po rozebraniu przeniesiono go na Jaworzynę.

 

Rok 1950

 • Reorganizacja krynickiego Oddziału PTT. W grudniu walny zjazd połączeniowy PTT i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Powstaje PTTK. Prowizoryczne uruchomienie schronu na Jaworzynie.

 

Rok 1951

 • W Krynicy powstaje Koło PTTK, należy do Oddziału PTTK “Beskid” w Nowym Sączu. Liczy kilkunastu członków.
 • X- 51 Koło przekazuje do użytku schron na Jaworzynie Krynickiej, pod nazwą “Sarenka”. Jest to pierwszy schron turystyczny uruchomiony w okresie powojennym w Beskidzie Krynickim i Sądeckim.

 

Rok 1952

 • Koło przekazało schron “Sarenka” w administrację Zarządowi Urządzeń Turystycznych PTTK w Krakowie. Obiekt spełnia funkcję prymitywnego schroniska, czynny jest cały rok, poza noclegami można w nim otrzymać skromne posiłki.
 • Koło rozwija działalność programową. W 1952 utworzono Krynicką Grupę Ratowników GOPR PTTK, pierwszym prezesem został Józef Łuszczewski.

 

Rok 1953

 • Krynickie Koło przekształca się w samodzielny Oddział PTTK w Krynicy. Oddział podejmuje szeroką działalność statutowo-programową.

 

Rok 1954

 • Otwarcie stacji turystycznej w Krynicy. Powstaje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziału PTTK. Oddział otrzymuje lokal przy ul. Kraszewskiego, przejmuje organizację wycieczek i opiekę nad schronem “Sarenka” na Jaworzynie Krynickiej.

 

Rok 1955

 • Przygotowanie spraw dokumentacyjnych i sprzętu do uruchomienia spływu Popradem (m, in. budowa łodzi). Uruchomienie wypożyczalni sprzętu.

 

Rok 1956

 • Uruchomienie po raz pierwszy spływu Popradem, łodziami z Muszyny do Piwnicznej. Biuro spływu mieści się w willi „Góral” u ob. Góreckiego w Muszynie.

 

Rok 1957

 • W maju pierwszy kurs dla flisaków na Popradzie zorganizowany w Krynicy przez Oddział.
 • Wydano plan Krynicy i mapę szlaków.
 • V.1957 podjęto uchwałę o odbudowaniu schroniska na Jaworzynie Krynickiej na starych fundamentach.

 

Rok 1958

 • Koło PTTK w Muszynie przystąpiło do Oddziału w Krynicy.
 • Pierwsze wycieczki samochodami PKS do Pienin.
 • Starania o kupno własnego autokaru.
 • Spływ deficytowy.
 • Członków 183.
 • W czerwcu wielka powódź niszczy przystań flisacką, zabiera łodzie i sprzęt.
 • XII sprawozdanie finansowe: zadłużenie, pracownikom Oddziału nie wypłacono poborów.

 

Rok 1959

 • Oddział przejmuje od ZUT deficytowy, wymagający remontu schron tymczasowy na Jaworzynie Krynickiej.
 • V. Walny Zjazd, nowy Zarząd, Prezesem dr Jan Janiga, bilans finansowy – 38.504 zł niedoboru.
 • Starania o zwrot’ “Rzymianki”.
 • IX. powstaje Koło w Żegiestowie, 20 członków.

 

Rok 1960

 • Rozmowy z Oddziałem w Nowym Sączu w sprawie rozdziału terenów działania.
 • Przystąpienie do odbudowy spalonego przez okupanta schroniska na Jaworzynie Krynickiej, dotacje: z PHN w Nowym Sączu 50.000 zł, z WKKFiI 30.000 zł, większość prac zostanie wykonana społecznie.

 

Rok 1961

 • Schronisko na Jaworzynie jest już pod dachem.
 • Pomieszczenia biura Oddziału wymagają gwałtownie remontu.
 • Zorganizowano I Zlot Młodzieży Szkolnej na Jaworzynie Krynickiej, duże powodzenie, postanowiono imprezę tę organizować co roku.

 

Rok 1963

 • Oddział przejmuje od b. Zarządu Obiektów Turystycznych w Krakowie Dom Wycieczkowy “Rzymianka” w Krynicy. Budynek wymaga gruntownego remontu co jest sprawą trudną, gdyż stanowi on własność prywatną.

 

Rok 1963

 • Reorganizacja Biura Oddziału i powołanie Biura Usług Turystycznych. Wyposażenie Biura w maszyny do pisania i liczenia.
 • Organizacja stacji turystycznych w Krynicy i Muszynie.

 

Rok 1964

 • Wykonanie nowych łodzi dla spływu Popradem (zbijanki złączone w zestawy po 5 sztuk).
 • Nawiązanie współpracy z Karpacką Brygadą WOP.
 • I Rajd Narciarski “Szlakiem Partyzantów”.
 • Wystawienie obelisku, na Okopach Konfederackich w Muszynce wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej.
 • Wykonanie pawilonów PTTK w Muszynie i Żegiestowie.

 

Rok 1965

 • Pierwszy kurs przewodników (beskidzkich i terenowych).
 • Powołanie Koła Zakładowego przy Szpitalu Miejskim w Krynicy (lipiec).
 • Powołanie Klubu Narciarskiego PTTK “Jaworzyna”.
 • Uruchomienie ekspozytur (sezonowych ORT) w Muszynie i Żegiestowie.

 

Rok 1966

 • Powołanie Koła Przewodników (terenowych i beskidzkich).
 • X-lecie Koła Terenowego PTTK w Muszynie.

 

Rok 1967

 • Budynek DW “Rzymianka” został wykupiony przez Zarząd Główny i przekazany Oddziałowi.
 • I Rajd Młodzieżowy “Szlakiem Pułaskiego”.
 • Powołanie Kół: a) Zakładowego przy DW “Kolejarz” w Złockiem,
  b) Środowiskowego przy Ognisku ZNP, reaktywowanie Koła Zakładowego przy PPUK-Z w Krynicy,
 • Zakupiono spichlerz po b. Sp-ni Produkcyjnej w Złockiem i przeniesiono go na tereny nad Wierchomlą jako początek nowego schroniska “Nowakówka”.

 

Rok 1968

 • Założenie stacji turyst. w Leluchowie.
 • I Młodzieżowy Narciarski “Rajd Wyzwolenia z pochodniami”.

 

Rok 1969

 • Przygotowanie do remontu pomieszczeń l reorganizacji Muzeum Regionalnego PTTK w Muszynie.
 • Wyposażenie flisaków w stroje regionalne.
 • Rozpoczęcie budowy Ośrodka KTG na Jaworzynie.
 • Rozpoczęcie kapitalnego remontu i modernizacji DW “Rzymianka”.
 • Starania o wykup budynku “Karolówki” gdzie mieszczą się biura Oddziału.
 • Powołanie Koła Młodzieżowego przy ZSZ w Krynicy.

 

Rok 1970

 • Przejęcie na własność Oddziału terenów nad Wierchomlą ponad 2 ha.
 • Przejęcie na własność Oddziału 1.000 m2terenu w Miliku wraz z budynkami po b. Sp-ni Produkcyjnej.
 • Otwarcie 19.X. pierwszego w Beskidzie Sądeckim Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej ZG PTTK na Jaworzynie.

 

Rok 1971

 • Zakończenie remontu i reorganizacji odnowionego Muzeum Regionalnego PTTK w Muszynie.
 • Przejęcie na własność Oddziału budynku w Leluchowie na schronisko. Powołanie Koła Zakładowego przy Sanat. Metalowiec w Złockiem.
 • Przejęcie z darowizny Ob. Zdzisława Kukulskiego 4 ha terenu w Czarnym Potoku.

 

Rok 1972

 • Otwarcie gabloty informacyjnej w Krynicy przy Hawanie.
 • Uzyskanie lokalu na otwarcie stałego biura BORT w Muszynie, rozpoczęcie adaptacji tego lokalu.
 • Powołanie Oddziałowej Komisji Młodzieżowej.
 • Zakupienie trzeciego autokaru.
 • Zakończenie drugiego kursu przewodników beskidzkich i terenowych. Uprawnienia uzyskało 18 kursantów.

Rok 1973

 • Powołanie Koła Zakładowego przy Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy.
 • Otwarcie DW “Rzymianka”.
 • Otwarcie lokalu ORT w Muszynie.
 • Przygotowania do obchodów 50-Iecia Oddziału i 100-lecia turystyki polskiej.
 • Powołanie Koła Zakładowego przy sanatorium „Budowlani” w Krynicy.

 

Rok 1974

 • Utworzenie Muzeum Przyrodniczego im. dra Franciszka Kmietowicza w Krynicy.

 

Rok 1975

 • Organizacja kursu Organizatorów Turystyki. Uprawnienia uzyskało 12 osób.

 

Rok 1978

 • Zaprzestanie działalności przez Koło Zakładowe: „Metalowiec” i przy DW „Kolejarz” w  Muszynie- Złockiem, „Budowlani” i POM-że w Krynicy.
 • Utworzenie kół przy sanatorium „Zgoda” i RPGK w Krynicy.
 • Rozbudowa Ośrodka Kultury Górskiej na Jaworzynie
 • Powstanie informatora pt. „Jaworzyna Krynicka”.
 • Otwarcie Bacówki „Nad Wierchomla”.

 

Rok 1979

 • Organizacja III kursu przewodników beskidzkich i terenowych.

 

Rok 1980

 • Śmierć wieloletniego prezesa Oddziału dra Juliana Zawadowskiego.

 

Rok 1981

 • Rozpoczęcie rozmów z Naczelnikiem Urzędu Miasta i Gminy w sprawie przekazania „Starej Szkoły” na potrzeby Oddziału.

Rok 1983

 • Otwarcie siedziby Oddziału w „Starej Szkole”.

Rok 1984

 • Obchody 50 lecia Oddziału. Wyróżnienie Złota Honorowa Odznaka PTTK.

Rok 1985

 • Reaktywacja Komisji Kół Zakładowych.
  Śmierć długoletniego w-ce prezesa Oddziału Kazimierza Bojarskiego.

Rok 1986

 • Zakup autokaru „Jelcz”.

Rok 1987

 • Powstanie Komisji Ochrony Przyrody.
 • Założenie Koła PTTK „Klub Tatrzański”.
 • Wyznakowanie przez Koło Terenowe w Muszynie szlaku spacerowego w rezerwacie przyrody „Obrożyska”.
 • Powstanie Rady Programowej Ośrodka Kultury Górskiej na Jaworzynie
 • Zakup autokaru „Autosan”.

Rok 1988

 • Śmierć współzałożyciela Koła i Oddziału – członka terenowego PTTK- Romana Nitribitta.
 • 1988/89 Przy Ośrodku Kultury Górskiej na Jaworzynie Krynickiej odprawiona została pierwsza Msza Św. Sylwestrowa.

Rok 1989

 • Przywrócenie imienia Marszałka J. Piłsudskiego w schronisku PTTK na Jaworzynie Krynickiej.

Rok 1991

 • Przyjęcie nowej regulacji prawnej dotyczącej działania Oddziału.
  Przyjęcie przez Oddział imienia jego współzałożyciela- Romana Nitribitta.
  Likwidacja Muzeum Przyrodniczego im. dra Franciszka Kmietowicza.

Rok 1992

 • Obchody 25- lecia Ośrodka Kultury Górskiej na Jaworzynie Krynickiej.

Rok 1997

 • Otwarcie po długotrwałym remoncie schroniska PTTK na Jaworzynie Krynickiej.

Rok 2000

 • Organizacja XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę.

Rok 2004

 • Wytyczenie szlaku rowerowego im. Kazimierza Pułaskiego.
 • Zakup autokaru marki „Mercedes”.
 • Wyodrębnienie w budynku Oddziału 12 miejsc noclegowych o standardzie

Rok 2005

 • Śmierć długoletniej pracownicy Oddziału – Danuty Lorens.

Rok 2006

 • Przyznanie Oddziałowi nagrody Marszałka woj. małopolskiego „Kryształy Soli”.

Rok 2007

 • Rozpoczęcie starań o zakup „Starej Szkoły”.
 • Zakup autokaru marki „Neoplan”.
 • Remont poddasza siedziby Oddziału celem uzyskania 4 dodatkowych miejsc noclegowych.
 • Śmierć przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Władysława Golonki.
 • Reaktywacja Koła Terenowego w Muszynie.

 

Nasi Partnerzy i Sponsorzy