Biuro Turystyczne PTTK w Krynicy-Zdroju

Szlaki turystyczne

Na szlaku

Wraz z powstaniem pierwszych organizacji turystycznych pojawiają się w Karpatach znakowane szlaki turystyczne. Od pierwszych lat swego istnienia Towarzystwo Tatrzańskie, późniejsze PTT, zaczęło wprowadzać w Tatrach a następnie w Beskidach znaki turystyczne w postaci jednego paska malowanego kolorową farbą. Znaki te miały pomagać turystom w orientacji i wytyczały szlaki turystyczne w górach. Z czasem powstała metoda znakowania ujęta w ramy specjalnych instrukcji. Został ustalony jednolity system znaków turystycznych, tablic i drogowskazów, a na obszarze gór polskich -gęsta sieć znakowanych szlaków, stanowiąca arterie górskiego ruchu turystycznego.

Pierwsze szlaki turystyczne w paśmie Jaworzyny Krynickiej

Pierwsze szlaki wyznaczono w roku 1913. Szlaki te wytyczył i wymalował aktyw Oddziału PTT “Beskid” w Nowym Sączu, systematycznie choć powoli prowadząc zagospodarowanie turystyczne Beskidu Sądeckiego. Szlaki turystyczne wymalowane w latach 1913-1931.
1. Krynica – Runek – Łabowska – Piwniczna (czerwony, z jednym białym paskiem).
2. Żegiestów Zdrój – Pusta Wielka – Jaworzyna Krynicka
(znaki niebieskie, z jednym paskiem białym).
3. Muszyna – Jaworzyna Krynicka
(znaki czerwone, jeden pasek kolorowy).
4. Muszyna – Pusta Wielka
(znaki żółte, jeden pasek kolorowy).
5. Nowy Sącz – Makowica – Pisana Hala – Łabowska Hala
(znaki zielone, a jednym paskiem białym).
Znaki te wytyczali i malowali Z, Hetper, K. Sosnowski, H. Suchanek, K. Golesz, Z. Bączkowski iF. Rapf.

Szlaki powstałe w latach 1924-1939

W czasie I wojny światowej prawie wszystkie szlaki zanikły, na skutek naturalnego niszczenia. Po wojnie przystąpiono do ich odnowierna wprowadzając wiele zmian, zarówno co do rodzaju znaków jak i miejscami co do kolorów. Ponadto wymalowano dodatkowo nowe szlaki.

1. Rytro – Makowica – Pisana Hala – Łabowska Hala – Runek – Jaworzyna Krynicka
(znaki czerwone, po raz pierwszy wprowadzono w tym rejonie znakowanie trzema paskami, a to: dwa białe i w środku czerwony. Szlak ten znakował prof. Feliks Rapf).

2. Krynica – Dolina Czarnego Potoku – Jaworzyna Krynicka
(znaki biało-czerwono-białe). Szlak wyznakowano w r. 1925, łącząc w jedną całość dzisiejszy szlak beskidzki a Rytra do Krynicy. Szlak malował W. Miodowicz, odnawiał on także inne szlaki, jak np. szlak niebieski z Krynicy na Runek do schroniska “Zorlina”)

3. Jaworzyna Krynicka – Przysłop – Krynica
(szlaki żółte, szlak ten wymalowano jednym paskiem kolorowym i jednym białym, powstał w roku 1926).

4. Barcice – Makowica
(znaki niebieskie między dwoma paskami białymi. Szlak został wymalowany przez Kolo PTT w Starym Sączu w roku 1939).

5. Krynica – Jaworzyna – Muszyna – Dubne
(znaki biało-zielono-białe)

6. Krynica – Wysowa
(znaki biało-czerwono -białe)

7. Czerteż -Bukowina
(znaki biało-żółto-białe

Reaktywowany po wojnie Oddział PTT “Beskid” w N. Sączu zajął się odnawianiem szlaków także w grupie Jaworzyny Krynickiej. Od roku 1953 Oddział PTTK w Krynicy, w ramach nowej organizacji, przejął całość gospodarki szlakami turystycznymi w Beskidzie Krynickim. Od tego momentu następuje stały wzrost zagospodarowania turystycznego pasma Jaworzyny Krynickiej, powstaje gęsta sieć szlaków znakowanych we wszystkich obowiązujących kolorach.

W latach 1946-1973 po raz pierwszy w historii zagospodarowania gór wprowadzono zasadę umieszczania na wszystkich skrzyżowaniach szlaków stanowisk drogowskazów turystycznych, a w punktach węzłowych map schematycznych. Historię rozwoju szlaków górskich w rejonie Krynicy w ramach PTTK obrazuje założona przez KTG specjalna kartoteka górskich szlaków, którą Krynicki Oddział PTTK udostępnił turystom w Ośrodku KTG na Jaworzynie Krynickiej.

Obecnie stosowanych jest pięć kolorów na górskich szlakach turystycznych. Są to kolory: czerwony, niebieski, zielony, żótty i czarny. Barwę szlaku umieszcza się między dwoma białymi paskami. Początek i koniec szlaku oznaczony jest kółkiem białym, w którego środku znajduje się kolor danego szlaku.

Dzielą się one, na; szlaki główne (znakowane kolorem czerwonym), dalekobieżne (kolor niebieski i szlaki lokalne oraz dojściowe (żółty, zielony i czarny), W Beskidzie Sądeckim górskimi znakowanymi szlakami z ramienia Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK zajmują się Oddział PTTK “Beskid” w Nowym Sączu i od chwili powstania Oddział PTTK w Krynicy. Górskie szlaki turystyczne znajdujące się w zasięgu działania Krynickiego Oddziału PTTK charakteryzuje dobry stan techniczny, poprawne znakowanie i racjonalny ich przebieg.

Zestawienie dzisiejszych szlaków turystycznych:

Ponadto istnieje doskonałe oznakowanie drogowskazu turystycznymi i tablicami, które umieszczane są na ozdobnych słupach, często ze stylowymi daszkami. Drogowskazy te są rzetelnymi punktami informacji w Beskidzie Krynickim.

Oddział PTTK w Krynicy pierwszy wprowadził tego typu ozdobne stanowiska informacji na szlakach górskich.

Dobrą informację na obszarze krynickim uzupełniają zbudowane przez Oddział ozdobne gabloty turystyczne, spotykane w uzdrowisku i okolicznych miejscowościach; mapy i inne publikacje turystyczne wydawane nakładem własnym.

Prace z zakresu odnawiania oznakowania pieszych, górskich szlaków turystycznych na terenie działania Oddziału PTTK w Krynicy-Zdroju zostały w roku 2011 objęte dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki

Nasi Partnerzy i Sponsorzy